برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه رشته های فنی سال ۹۰-۱۳۸۹

برنامه ی امتحانات نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی - واحدی (روزانه) و نیم سالی - واحدی (بزرگسالان)
رشته های فنی در نوبت خرداد ماه سال 90 - 1389

ساعت امتحان و رشته تحصیلی
روز وتاریخ امتحان

شروع  8 صبح
زمینه ی صنعت
سرامیک
متالوژی
صنایع نساجی
صنایع شیمیایی
معدن
یک شنبه            1/3/90
قرآن و تعلیمات 
دینی (3)
دین وزندگی
قرآن و تعلیمات دینی
 (3)
دین وزندگی
قرآن و تعلیمات دینی
 (3)
دین وزندگی
قرآن و تعلیمات دینی
 (3)
دین وزندگی
قرآن و تعلیمات 
دینی (3)
دین وزندگی
سه شنبه           3/3/90
ریاضی (3)
ریاضی (3)
ریاضی (3)
ریاضی (3)
ریاضی (3)
پنج شنبه            5/3/90
شکل دادن و
پخت سرامیک ها
اصول متالوژیکی
 ریخته گری
بافندگی
فرایندهای شیمیایی
فرآوری مواد معدنی
یک شنبه            8/3/90
محاسبات در سرامیک
محاسبات فنی تخصصی
چاپ و تکمیل نساجی
شیمی تجزیه (1)
فیزیک (2)
سه شنبه          10/3/90
ماشین آلات سرامیک
رسم مدل وقالب
تاسیسات نساجی
عملیات دستگاهی
در صنایع شیمیایی
اکتشاف معدن

    توجه : امتحان ادیان الهی اقلیت های دینی ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1/3/1390 برگزار خواهد شد . 

برنامه ی امتحانات نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی - واحدی (روزانه) و نیم سالی - واحدی (بزرگسالان)
رشته های فنی در نوبت خرداد ماه سال 90 - 1389

ساعت امتحان و رشته تحصیلی
روز وتاریخ امتحان

شروع 8 صبح
زمینه ی صنعت
چاپ
تاسیسات
صنایع چوب و کاغذ
مکانیک خودرو
ساخت وتولید
نقشه کشی عمومی
صنایع فلزی
یک شنبه
 1/3/90
قرآن و 
تعلیمات
دینی (3)
دین وزندگی
قرآن و 
تعلیمات
 دینی (3)
دین وزندگی
قرآن و
 تعلیمات
دینی (3)
دین وزندگی
قرآن و 
تعلیمات
دینی (3)
دین وزندگی
قرآن و 
تعلیمات
 دینی (3)
دین وزندگی
قرآن و تعلیمات
 دینی (3)
دین وزندگی
قرآن و 
تعلیمات
 دینی (3)
دین وزندگی
سه شنبه
 3/3/90
ریاضی (3)
ریاضی (3)
ریاضی (3)
ریاضی (3)
ریاضی (3)
ریاضی (3)
ریاضی (3)
پنج شنبه 
 5/3/90
مواد شناسی
تاسیسات برودتی
خواص فیزیکی ومکانیکی چوب
رسم فنی تخصصی
رسم فنی تخصصی
هندسه ترسیمی
رسم فنی تخصصی
یک شنبه
 8/3/90
محاسبات فنی تخصصی
تاسیسات حرارتی
محاسبات فنی
 (2)
صنایع چوب
محاسبات فنی
 (2)
محاسبات فنی (2)
محاسبات فنی (2)
محاسبات فنی تخصصی
سه شنبه
 10/3/90
فن آوری چاپ
نقشه کشی تاسیسات
تکنولوژی 
سازه های چوبی
اجزاء ماشین
اجزاء ماشین
نقشه کشی (2)
اجزاء ماشین

    توجه : امتحان ادیان الهی اقلیت های دینی ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1/3/1390 برگزار خواهد شد

برنامه ی امتحانات نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی - واحدی (روزانه) و نیم سالی - واحدی (بزرگسالان)
رشته های فنی در نوبت خرداد ماه سال 89 - 1388

ساعت امتحان و رشته تحصیلی
روز وتاریخ امتحان

شروع امتحانات 8 صبح
زمینه صنعت
الکترونیک
الکتروتکنیک
الکترونیک
ومخابرات دریایی
مکانیک موتورهای دریایی
ناوبری
ساختمان
نقشه برداری
یک شنبه
 1/3/90
قرآن و 
تعلیمات
دینی (3)
دین وزندگی
قرآن و 
تعلیمات
 دینی (3)
دین وزندگی
قرآن و
 تعلیمات
دینی (3)
دین وزندگی
قرآن و 
تعلیمات
دینی (3)
دین وزندگی
قرآن و 
تعلیمات
 دینی (3)
دین وزندگی
قرآن و تعلیمات
 دینی (3)
دین وزندگی
قرآن و 
تعلیمات
 دینی (3)
دین وزندگی
سه شنبه
 3/3/90
ریاضی (3)
ریاضی (3)
ریاضی (3)
ریاضی (3)
ریاضی (3)
ریاضی (3)
ریاضی (3)
پنج شنبه 
 5/3/90
الکترونیک عمومی (2)
ماشین های الکتریکی AC
مبانی برق (2)
مبانی هیدرولیک صنعتی
هواشناسی
فناوری 
ساختمان های فلزی
کارگاه محاسبه وترسیم (2)
یک شنبه
 8/3/90
مدارهای الکتریکی
مدارهای الکتریکی
فیزیک (2)
استاتیک و دینامیک مقدماتی
مبانی رادار و وسایل کمک ناوبری
ایستایی ساختمان
نقشه برداری عمومی
سه شنبه
 10/3/90
مبانی مخابرات و رادیو
ماشین های الکتریکی DC
مبانی مخابرات و رادیو
محیط زیست دریایی
زبان تخصصی
فن آوری ساختمان های بتونی
روش های تعیین موقعیت

    توجه : امتحان ادیان الهی اقلیت های دینی ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1/3/1390 برگزار خواهد شد 

+ نوشته شده توسط محی الدین ظاهری در شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 2:28 |